Privātuma politika
Privātuma politika
Privātuma politika

Šī privātuma atruna nosaka kārtību kā SIA Liellopu izsoļu nams kā personas datu pārzinis  (turpmāk tekstā – LIN) veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  LIN kontaktinformācija: Juridiskā adrese: „Krasti”, Mazzalves pag., Neretas nov., Latvija,  LV-5133, tālr. 68624555, epasts info@liellopuizsoles.lv  Darām Jums zināmu, ka LIN var izmainīt šo privātuma politiku, tāpēc pārbaudiet to, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un esiet iepazinušies ar tās izmaiņām.  

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2021. GADA 2. FEBRUĀRĪ  

Privātuma politika attiecas uz:  

 • fiziskajām personām – LIN pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras veic fizisku personu datu apstrādi saistībā ar LIN noteikto funkciju un uzdevumu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu;
 • LIN  telpu un teritorijas apmeklētājiem, tajā skaitā attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • zvanu veicējiem uz LIN  tālruņiem un zvanu saņēmējiem.
 • korespondences ar LIN iesniedzējiem un saņēmējiem    

LIN nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. LIN personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā ir iesaistīts personas datu aizsardzības speciālists. Personas datu aizsardzības speciālists ir sasniedzams: info@liellopuizsoles.lv.  

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi  

1. apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;  

2. apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;  

3. apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;  

4. personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;  

5. apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;  

6. vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā, izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.  

Personas datu iegūšanas avoti  

1. datu subjektiem;  

2. aizpildot pieteukumu sadaļu LIN mājaslapā www.liellopuizsoles.lv  

3. privātajiem un publiskajiem reģistriem.    

Personas datu apstrādes mērķi 

LIN apstrādā personas datus tam noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, kā arī pakalpojumu sniegšanai, lai:    

1. nodrošinātu līgumsaistību izpildi, klientu uzskaiti, pakalpojumus un to administrēšanu, maksājumu sadali, norēķinu veikšanu un kontroli;  

2. nodrošinātu saziņu ar klientiem, uzņēmējiem un citām publiskām vai privātām personām  

3. nodrošinātu  LIN pakalpojumus (liellopu tirdzniecība)  

4. nodrošinātu reģistrāciju dalībai liellopu izsolēs  

5. citos nolūkos, informējot personas, par kurām fizisko personu datu apstrāde tiek veikta.  

6. novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgo interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību (tiek veikta videonovērošana);    

LIN apstrādātās subjektu datu kategorijas:    

Nr. p.k. Datu kategorija Piemēri  

1. Personas identifikācijas dati Vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, paraksts  

2. Personas kontaktinformācija Adrese, telefons/fakss, e-pasta adrese, pasta adrese  

3. Fiziskas personas kontaktpersonas dati Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, telefona numurs, amats    

5. Sertificēto personu dati Sertifikāta numurs, izdošanas datums, darbības joma, statuss  

6. Norēķinu dati Norēķinu sistēmas konta numurs (ja tāds ir), bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa  

7. Video un fotouzņēmumu dati Videonovērošana LIN objektos, ierakstīšanas datums, fotouzņēmumi  

9. Novietnes  ganāmpulku atrašanās vietas dati Atrašanās adrese, ģeogrāfiskās koordinātes        

10. Komunikācijas dati Ienākošā /izejošā saziņas, telefona zvani, korespondence, saturs, piegādes statuss  

11. Preces pirkuma dati Preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, rēķina informācija, pavadzīmes informācija  

12. Tehniskie dati Sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes, LIN informācijas sistēmu auditācijas pieraksti, IP adreses  

13. Netiešie identifikatori Ganāmpulka numurs, Liellopu ID  

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu LIN, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot LIN.    

Videonovērošanas veikšana    

LIN veic videonovērošanu ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma, tostarp LIN informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu, aizsardzību.    

Informācija par video novērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms video novērošanas zonas.    

Ierakstiem var piekļūt tikai LIN pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

Personas datu saņēmēji    

LIN neizpauž trešajām personām fiziskas personas personu datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju par fizisku personu, izņemot, ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod:    

 • noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
 • saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;  
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LIN likumīgo interešu aizsardzībai.          

LIN personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos LINveic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar LIN norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.  

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju.    

Personas datu glabāšanas ilgums    

 • LIN glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:    
 • LIN pastāv juridisks pienākums datus glabāt;  
 • LIN ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;  
 • LIN ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;  

Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;  

Videonovērošanas ieraksti tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 14 dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs LIN vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.      

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības    

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus LIN par personu apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties LIN un iegūt informāciju.  

Fiziskai personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.  

LIN veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīves vietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu; saņemot pieteikumus caur tīmekļa vietni www.liellopuizsoles.lv izmantojot pieteikuma sadaļas.

Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties LIN vai sazināties ar LIN datu aizsardzības speciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-11, LV-1011).      

Profilēšana    

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.